Algemene Voorwaarden

Artikel 1 | Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Studio Aura aangeboden diensten. Uitzonderingen op deze voorwaarden zijn enkel geldig wanneer onderling overeengekomen en schriftelijk bevestigd door Studio Aura.

Artikel 2 | Aangaan van overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand;

 • wanneer klant een offerte/ aanbieding/afspraak aan Studio Aura bevestigd;
 • wanneer klant een mondeling, telefonisch of schriftelijk aanbod/afspraak aanvaardt;
 • wanneer klant zich aanmeldt voor een sessie, traject of workshop via de website, via e-mail, schriftelijk of telefonisch en Studio Aura deze per e-mail, schriftelijk of telefonisch bevestigt.

Artikel 3 | Offertes en prijzen

1. Alle verstrekte offertes zijn geheel vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na de datum van verstrekking, tenzij anders vermeld. Studio Aura is slechts gebonden aan de offerte als de wederpartij de offerte binnen 14 dagen per mail, schriftelijk of telefonisch bevestigt.

2. De prijzen in de offerte, dan wel de vermelde prijzen op de website zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven of onderling overeengekomen en schriftelijk bevestigd.

3. Prijzen kunnen afwijken wanneer er een particuliere of zakelijke boeking wordt gedaan.

Artikel 4 | Betaling

 • Betaling dient binnen 7 dagen na de factuurdatum te worden voldaan, middels bankoverschrijving aan IBAN NL85 KNAB 0510516262 t.n.v. Studio Aura .
 • Wanneer de betaling uitblijft kan ik beroep doen op een incassobureau, waarbij klant tevens verschuldigd is de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die bij incasso gemoeid zijn te voldoen.
 • Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur, dient klant dit binnen 7 dagen na ontvangst factuur schriftelijk kenbaar te maken bij Studio Aura.

Artikel 5 | Verplaatsing/annulering aangaande sessies en workshops

Studio Aura behoudt het recht – al dan niet met opgave van reden – de sessies of workshop te verplaatsen naar een ander moment of te annuleren, dan wel een client te weigeren. In geval van annuleren heeft client recht op terugbetaling van het volledige bedrag binnen een termijn van 7 dagen.

Artikel 6 | Annulering van sessies en workshop door client

 1. Individuele sessies kunnen telefonisch tot 24 uur van te voren worden verzet of geannuleerd. Het verzetten of annuleren van de geplande sessie dient door Studio Aura te worden bevestigd. Bij annulering binnen 24 uur zal Studio Aura de kosten in rekening brengen en is client verplicht deze te betalen.
 2. Bij het niet verschijnen van client op een geplande afspraak zal Studio Aura de kosten in rekening brengen van geplande sessie en is client verplicht deze te betalen.

Artikel 7 | Aansprakelijkheid

 1. Studio Aura spant zich in om een sessie/traject naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 2. Studio Aura aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door Studio Aura verrichte diensten, alsook hetgeen client ervaart tijdens en na de sessie en/of client met opgedane kennis/advies doet.
 3. Client aanvaardt zelfstandige verantwoordelijkheid van resultaten aangaande sessies, voortkomend uit deelname aan sessies kan Studio Aura niet aansprakelijk gesteld worden voor het resultaat.
 4. De aansprakelijkheid van Studio Aura, is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Elke aansprakelijkheid van Studio Aura voor bedrijfsschade, gevolgschade of andere indirecte schade, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 7 | Privacy

Alle informatie besproken in van kader van de sessies en de voortgang daarvan, zullen door beide partijen vertrouwelijk worden behandeld en nooit aan derden worden prijsgegeven. Wanneer er vermoeden is dat vertrouwelijke informatie, gedeeld met Studio Aura, niet correct of onvolledig is, of als er toegang gewenst wordt tot eigen persoonlijke informatie, graag Studio Aura contacteren via e-mail op audri@studioaura.nl

Studio Aura

Audri Ramaekers

Stationsweg 14

6051 KL Maasbracht

06-19908746

audri@studioaura.nl

KVK nr. 87398877

 

Privacybeleid

Studio Aura vindt jouw privacy erg belangrijk, daarom verwerk ik jouw gegevens volgens privacywetgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Hoe ik dit doe en welke rechten je hebt lees je in de privacy verklaring.

 1. Over mij

Studio Aura

Stationsweg 14

6051KL Maasbracht

audri@studioaura.nl

kvk 87398877

2. Wanneer verwerk ik welke persoonsgegevens?

Contact: Om contact met je op te nemen of onderhouden verwerkt Studio Aura (mogelijk) jouw voor- en achternaam, eventueel bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres.

Grondslag AVG: gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar niet langer dan nodig

Offerte: Voor het opstellen van een offerte verwerkt Studio Aura jouw voor- en achternaam, eventueel bedrijfsnaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en offertenummer. (Optioneel)KVK nummer en BTW-ID nummer

Grondslag AVG: gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar vanwege de wettelijke bewaarplicht van financiële administratie

Afspraken: Om afspraken te maken via email of telefoon, verwerkt Studio Aura je voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer

Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Niet langer dan een jaar na afloop van de afspraak

Gratis Product: Wanneer Studio Aura een gratis product aanbiedt, zoals een e-book, dan verwerk ik je voor- en achternaam en je e-mailadres.

Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Voor onbepaalde tijd, maar niet langer dan nodig.

Optimale dienstverlening

Overige persoonsgegevens die u actief zelf vertrekt, tijdens ontmoetingen of via schriftelijke of digitale correspondentie.

Grondslag AVG: toestemming

Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar niet langer dan nodig

Bijzondere persoonsgegevens

 • fysieke en geestelijke gezondheid

Grondslag AVG: toestemming

Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar niet langer dan nodig

Delen van persoonsgegevens met derden: Studio Aura verkoopt uw gegevens nooit aan derden. Uw gegevens kunnen uitsluitend verstrekt worden aan derden indien noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.Bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Studio Aura, is er een bewerkers overeenkomst ter beveiliging en vertrouwelijkheid van u gegevens.

Voor deze diensten worden uw gegevens door derden verwerkt:

 • e-maildienst: Hostnet

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Om een aanpassing of verwijdering van uw persoonsgegevens aan te vragen kunt u uw verzoek sturen naar audri@studioaura.nl Studio Aura kan voor het dit verzoek aanvullende informatie van u vragen om uw identiteit juist vast te stellen.

Bij het toezenden van het intake formulier, gaat u akkoord met de privacy voorwaarden.